Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καταγραφή ιζηματολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσια πάρκα υδατοκαλλιεργειών» (49260000, Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (01/08/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 26167/05.07.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καταγραφή ιζηματολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε θαλάσσια πάρκα υδατοκαλλιεργειών»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Αβραμίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 04 Αυγούστου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2017 - 10:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
49260000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Αβραμίδης