Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EXTREME Dynamic Loading - Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Materials Stuctures» (54290000, Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (15/06/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 15434/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δύο συμβάσεων έργου - συμφωνητικών ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EXTREME Dynamic Loading - Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Materials Stuctures» , 54290000, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κωστόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 20 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2017 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
54290000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Κωστόπουλος