Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EIT Manufacturing RIS Hubs (EIT M RIS Hubs)» (81158, Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (22/05/2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27638/29.04.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EIT Manufacturing RIS Hubs (EIT M RIS Hubs)»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρυσολούρη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Μαίου 2020.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 9:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
81158
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης