Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Μιτοχονδριακή Λειτουργία», (52300000 - Ε.Υ.: Ι. Χαμπαίος) (09/05/2018)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. αρ. 12534/14.03.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Μιτοχονδριακή Λειτουργία», για το έργο «ΦΚ D765/ADIPONRF2», που χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Χαμπαίο,ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 21 Μαϊου 2017.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 9 Μάιος 2018 - 10:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52300000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Χαμπαίος