Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική της πόλωσης σε δομές καθέτου εκπομπής spin-VCSELs και spin VECSELs κβαντικών τελειών», (56890000 - Ε.Υ.: Δ. Αλεξανδρόπουλος) (22/12/2017)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. αρ. 47875/08.11.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική της πόλωσης σε δομές καθέτου εκπομπής spin-VCSELs και spin VECSELs κβαντικών τελειών», για το έργο «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015: Study and Applications of Polarization dynamics of Quantum Dot VCSELs and VECSELs», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Αλεξανδρόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 3 Iανουαρίου 2018.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 - 11:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2018 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
56890000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος