Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «5G-VICTORI VERTΙCAL DEMOS OVER COMMON LARGE SCALE FIELD TRIALS FOR RAIL, ENERGY AND MEDIA INDUSTRIES» (80814, Ε.Υ.: Ο. Κουφοπαύλου) (08/10/2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75855/16.09.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «5G-VICTORI VERTΙCAL DEMOS OVER COMMON LARGE SCALE FIELD TRIALS FOR RAIL, ENERGY AND MEDIA INDUSTRIES»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ο. Κουφοπαύλου ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 15 Οκτωβρίου 2019.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 - 12:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80814
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ο. Κουφοπαύλου