Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Τομείς Προτεραιότηταςτης Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 2014-2020

Στόχος: Η Δράση έχει ως στόχους:

·          την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, την συμμετοχή σ’ αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές

·          την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση

·          την ανάπτυξη νέων γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών

·          την διείσδυση καινοτομιών σε νέες αγορές.

 

Έργα Πανεπιστημίου Πατρών:

1

Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων (POLISIMULATOR) Τ4ΔΡΩ-00011

2

MEM-Q «Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική» - Τ4ΔΡΩ00030

 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης