Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Regio_Gnosis , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (αριθμ. πρωτ. 107771/06-12-2019, ΑΔΑ: ΨΟΟ6469Β7Θ-ΦΞ9 & ΑΔΑΜ:19PROC005981722 )

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 644/02-12-2019, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου  «2018CE16BAT138: Regio_Gnosis – Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα», με ΦΚ 80803, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από εθνικούς πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών/παραδοτέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Βουτσινάς Βασίλειος.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 16/12/2019 - 11:00 π.μ.

Έργο: 
80803
Υπεύθυνος: 
B. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 - 11:00πμ