Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός reflectometer που θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/07/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 509/29-06-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια ενός reflectometerπου θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd (CPV38000000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Γαλιώτη.

Έργο: 
57530000
Υπεύθυνος: 
Κ. Γαλιώτης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 - 11:00πμ
Εικόνα: