Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6: Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 584/25-02-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6): Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων στα εξής παραδοτέα: Παραδοτέο 6.5: «Σχέδιο αξιοποίησης: Συστάσεις και οδηγίες», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π. Γρουμπό, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δυναμική Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων βασισμένη στην Ασαφή Λογική και την Εμπειρική Νοημοσύνη (FuzzyExperts)» με κωδικό έργου 80581 και MIS 5030988 της πράξης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 

Έργο: 
80581
Υπεύθυνος: 
Π. ΓΡΟΥΜΠΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2019 - 11:00πμ