Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών, Τμήμα Γεωλογίας , Πανεπιστήμιο Πατρών (21/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 586/18-03-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Β5.01: «Κατασκευή και εγκατάσταση ανακλαστήρων - στόχων», Β5.02.01: «Ανόρυξη γεωτρήσεων – Δειγματοληψία – Επιτόπου Δοκιμές», Β5.02.02: «Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών», Β5.02.03: «Επί τόπου μετρήσεις αποκλισιόμετρων και πιεζόμετρων», Β5.02.04: «Αγορά αποκλισιομετρικών και πιεζομετρικών σωλήνων από PVC μαζί με τα μικροϋλικά τοποθέτησης», Β5.02.05: «Περιβαλλοντικές υπηρεσίες πεδίου και αδειοδοτήσεις», Β5.03: «Προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου», Β5.04: «Σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών και λογισμικού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Ν. Σαμπατακάκη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ», με MIS 5007641 και ΦΚ 80102, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020

 

Έργο: 
80102
Υπεύθυνος: 
Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2019 - 11:00πμ