Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση παραδοτέων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 585/08-03-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Κουτσικόπουλο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Περιορισμός των επιπτώσεων της γεωσμίνης στην αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών», με MIS5030475 και ΦΚ 80674, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: 6ΛΘ9469Β7Θ-Ι5Σ)

Έργο: 
80674
Υπεύθυνος: 
Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 - 11:00πμ