Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση παραδοτέων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 602/23-05-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Β. Βουτσινά, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ««Regio_Gnosis – Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα» ΦΚ 80803, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: Ψ1ΨΙ469Β7Θ-6ΣΕ)

Έργο: 
80803
Υπεύθυνος: 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ