Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Εισαγωγή και Διαχείριση Νωπών Πτωματικών Παρασκευασμάτων και Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής και Μετακινήσεων διδασκόντων και λοιπού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 591/11-04-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  επιλογή αναδόχου για  την Εισαγωγή και Διαχείριση Νωπών Πτωματικών Παρασκευασμάτων και Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής και Μετακινήσεων διδασκόντων και λοιπού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Βασίλειο Δανιηλίδη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ««Διιδρυματικό Διατμηματικό Π.Μ.Σ.: "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» με κωδικό έργου ΦΚ 80711. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: ΩΓΛ4469Β7Θ-9Ν1)

Έργο: 
80711
Υπεύθυνος: 
Β. Δανιηλίδης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ