Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 595/24-04-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Συνεδρίου ICALP 2019 που θα διεξαχθεί από 08/07/2019 έως 12/07/2019 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χ. Ζαρολιάγκη. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: ΨΔΝΟ469Β7Θ-Ξ6Ο)

Έργο: 
80632
Υπεύθυνος: 
Χ. Ζαρολιάγκης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 (All day)