Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατασκευής σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών (05/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 603/27-05-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ραμπών σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών και σκαφών σε διαβάσεις καθώς και την ανακατασκευή 2 WC ΑμεΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει β τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αγγελόπουλο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποέργο 3: Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για ΑμεΑ με ΦΚ 80821 και MIS 5010919» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: 6ΙΣΦ469Β7Θ-Θ7Φ)

Έργο: 
80821
Υπεύθυνος: 
Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ