Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 564/24-09-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια  Υπολογιστικών Συστημάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», με ΦΚ 80465 και MIS 5030253, που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κοσμόπουλο Δημήτριο.

Έργο: 
80465
Υπεύθυνος: 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 - 11:00πμ