Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Ψυχόμενου Κυκλοφορητή, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 567/15-10-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια  ενός (1) ψυχόμενου κυκλοφορητή στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου CHROMASURF : «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», ΟΠΣ 5030868 / ΦΚ 80543, που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μπόκια Γεώργιο.

Έργο: 
80543
Υπεύθυνος: 
Γ. ΜΠΟΚΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018 - 11:00πμ