Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια κάθετου υπέρ-καταψύκτη -86ο C, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 658/27-01-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια κάθετου υπέρ-καταψύκτη -86ο C, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Παμπαλάκη,  στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “ K6PD - «a-synuclein prion-like particles: in vivo turnover and infectivity» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΛΙΔΕΚ «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», Αριθμός Έργου: 1876 με κωδικό ΦΚ 80596  που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: Ψ17Θ469Β7Θ-ΩΨΧ )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. Παμπαλάκης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 - 11:00πμ