Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ισοτοπικών και χημικών αντιδραστηρίων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 594/22-04-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια ισοτοπικών και χημικών αντιδραστηρίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής ανά είδος, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αικ. Ζώμπρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» του έργου με τίτλο«Enlightening the Conformational Changes of HNOX domain of soluble guanylate cyclase (sGC) by discrimination of diatomic gases» με ΦΚ 80599, πουχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: ΩΨΗΜ469Β7Θ-ΓΘΡ)

Έργο: 
80599
Υπεύθυνος: 
ΑΙΚ. ΖΩΜΠΡΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ