Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φασματογράφου μάζας, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 642/02-12-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια φασματογράφου μάζας για on-line ανάλυση σύστασης αερίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Αυγουρόπουλο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “METHCELL - «Κυψελίδα καυσίμου με αναμορφωμένη μεθανόλη βασισμένη σε ενδιάμεσης θερμοκρασίας τηγμένο ηλεκτρολύτη ως πρωτονιακό αγωγό (METHCELL)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049121 και ΦΚ 81047 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 -2020. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: 62ΙΛ469Β7Θ-ΠΗΛ )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Έργο: 
81047
Υπεύθυνος: 
Γ. ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 - 11:00πμ