Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Έργου: «BIONET – Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων Για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας», με ΟΠΣ 5010930 και ΦΚ 80487, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με κριτήριο Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά ομάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Έργο: 
80487
Υπεύθυνος: 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ