Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ'αρ.687/14.05.2020 απόφαση, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμού, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 5 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον άξονα προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045934, Φ.Κ.81169, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Έργο: 
81169
Υπεύθυνος: 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Ιούνιος 2020 - 10:00πμ