Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/05/2020)

Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Έργου: «Κορωνοϊός Covid-19», με ΦΚ: 81198,  που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Έργο: 
81198
Υπεύθυνος: 
ΜΟΥΖΑΚΗ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 1 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ