Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ», με MIS 5007641 και ΦΚ 80102, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού.

 

Έργο: 
80102
Υπεύθυνος: 
Ν.ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019 - 11:00πμ