Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 568/22-10-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems/TRITON», με MIS 5003629 και ΦΚ 80590, που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ν. Σαμπατακάκη.

Έργο: 
80590
Υπεύθυνος: 
Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ