Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «BIONET – Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων Για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας», με ΟΠΣ 5010930 και ΦΚ 80487, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έργο: 
80487
Υπεύθυνος: 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019 - 11:00πμ