Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 570/05-11-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματική νευροπροστατευτική δράση της κορινθιακής σταφίδας ως φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Ολοκληρωμένο καινοτόμο πλαίσιο ανάδειξης των μηχανισμών δράσης με τη χρήση νευροεκφυλιστικών ζωικών μοντέλων (CUReANT) MIS 5030607» με ΦΚ 80521, που χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών και Επιστημονική Υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Α. Δερμών.

Έργο: 
80521
Υπεύθυνος: 
Α. ΔΕΡΜΩΝ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ