Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Αναλωσίμων Αντιδραστηρίων (αριθμ. πρωτ. 32387/15-05-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την  υπ' αριθμόν 682/27-04-2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ1Ω4469Β7Θ-3ΘΛ, ΑΔΑΜ: 20REQ006711466) προκηρύσσει  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες (QFYTOTera), με MIS 5030853 και ΦΚ 80551, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ‘’ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’’ (ΕΔΚ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ-Τ1ΕΔΚ-00996), με Ε/Υ την κ. Γεωργία Σωτηροπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 7.533,43 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ: Ψ3ΙΙ469Β7Θ-Χ12, ΑΔΑΜ: 20PROC006712562).

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Δευτέρα, 25/05/2020 & ώρα 11:00 π.μ.

Διευκρίνηση

Σχετικά με το αριθμ. 32387/15-05-2020 τεύχος διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι, οι ποσότητες των ειδών των ομάδων του Υποδείγματος της Οικονομικής προσφοράς, είναι αυτές που ορίζονται στον αρχικό πίνακα "Τεχνικών Προδιαγραφών Εργαστηριακών Αναλωσίμων - Αντιδραστηρίων", του τεύχους διακήρυξης (σελ. 4-6).

Έργο: 
80551
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 25 Μάιος 2020 - 11:00πμ