Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 608/18-06-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σωκράτη Τζάρτο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Προκλινικοί έλεγχοι μιας αντιγονοειδικής θεραπευτικής προσέγγισης για τη Μυασθένεια» και ΦΚ 80077.

Έργο: 
80077
Υπεύθυνος: 
ΤΖΑΡΤΟΣ Σ.
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019 - 11:00πμ