Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 608/18-06-2019προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια τεσσάρων (4) αισθητήρων οξυγόνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Μακρίδη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση παραγωγικών αποδόσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030044, που χρηματοδοτείται από  Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: Ω95Ρ469Β7Θ-22Ο)

Έργο: 
80809
Υπεύθυνος: 
Π. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 - 11:00πμ