Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» με ΦΚ:80317/5002755, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση των υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

Έργο: 
80317
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ