Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/05/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 687/14-05-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής ανά είδος, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κ. Σταθόπουλο,  στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «RIBOREGULON - Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΛΙΔΕΚ «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-739, κωδικό ΦΚ 81127 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Έργο: 
811127
Υπεύθυνος: 
Κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 5 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ