Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer MIS 5030851» με ΦΚ 80562, που χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έργο: 
80562
Υπεύθυνος: 
Β. ΜΑΓΚΑΦΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 - 11:00πμ