Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 602/23-05-2019προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  τιμής , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Αγγελόπουλο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)», με ΟΠΣ 5002495 και ΦΚ 80307, που χρηματοδοτείται από «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 -2020. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: 6Ρ2Γ469Β7Θ-ΙΙ5)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Έργο: 
80307
Υπεύθυνος: 
Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 - 11:00πμ