Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας βιοδεικτών για την διαφοροδιάγνωση της νόσου Parkison – Development of improved biomarker technologies for the descriminative diagnosis of parkison diseases» με MIS 5033203 και ΦΚ 80636, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ‘’ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’’ (ΕΔΚ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ-Τ1ΕΔΚ-03884), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Έργο: 
80636
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2019 - 12:00μμ