Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 583/18-02-2019 προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «From Two to Many: Geminin Family Members Control Centriole Amplification, Cilia Formation and Pathology», με ΦΚ 80597, που χρηματοδοτείται από το ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων.

Έργο: 
80597
Υπεύθυνος: 
Μ. ΑΡΜΠΗ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019 - 11:00πμ