Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/06/2020)

Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Έργου: « Regio_Gnosis - Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα», με ΦΚ: 80803,

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80%, με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Έργο: 
80803
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 - 11:00πμ