Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 574/10-12-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» για δράσεις των πακέτων εργασίας ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12 και ΠΕ13.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία», κωδικός έργου 80647 και επιστημονικό υπεύθυνο την κ. Μαρία Κανελλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών», («Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation, Food Innovation RI)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027222 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους. To κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Έργο: 
80647
Υπεύθυνος: 
Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 - 11:00πμ