Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 570/05-11-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας στα εξής αντικείμενα: 

1) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων γυαλιού για τους εταίρους του Έργου: Invalor 101

2) Παρακολούθηση εγκατάστασης και λειτουργίας της κινητής μονάδας και έλεγχος ποιότητας

3) Κοινωνική ανάλυση κόστους / ωφελείας και οικονομική ανάλυση

4) Ανάλυση κύκλου ζωής και σχέδιο βιωσιμότητας του δικτύου στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο για την κοινή αξιοποίηση των ροών υλικών στις τουριστικές περιοχές (INVALOR 101)»

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δίκτυο για την κοινή αξιοποίηση των ροών υλικών στις τουριστικές περιοχές (INVALOR 101)», με κωδικό έργου 80234 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μιχάλη Κορνάρο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής).

Έργο: 
80234
Υπεύθυνος: 
Μ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ