Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 570/05-11-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας στα εξής αντικείμενα: 1)Μεθοδολογία για τη συγκριτική ανάλυση των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας, 2)Τελική έκθεση συγκριτικής ανάλυσης των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας, 3)Εισαγωγική μελέτη για την οργάνωση εργαστηρίου για την προώθηση σχετικών συστημάτων ετικετοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων στις συμμετέχουσες περιφέρειες για τη βελτίωση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς τους, 4)Μεθοδολογία για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης, στο πλαίσιο του έργου «80589: EXTRA - SMEs : Βελτίωση των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της εξωστρέφειας στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές της ΕΕ, όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη της περιφερειακής οικονομίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χ. Μπούρα.

Έργο: 
80589
Υπεύθυνος: 
Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ