Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού βιοαοεικόνισης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 697/18-06-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού βιοαπεικόνισης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των απαιτήσεων του εξοπλισμού, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ιατρικής κα Ζωή Λυγερού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΚ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/MIS ΕΡΓΟΥ:  80317/ 5002755 , που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.
Έργο: 
80317
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος 2020 - 12:00μμ