Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή Ταχυδρομικών και Tαχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (CPV 64112000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.

Έργο: 
Β.990
Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Πολύζος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2017 - 11:00πμ
Εικόνα: