Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών της Σχολής  Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», με ΦΚ 80242, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου 2017ΣΕ14600022  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης καθηγητή κ. Δημοσθένη Πολύζο.

Έργο: 
80242
Υπεύθυνος: 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 - 3:00μμ