Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 527/13-11-2017  προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Νικ Ασπράγκαθο.

Έργο: 
80239
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Ασπράγκαθος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 - 12:00μμ