Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2020

Σε συνέχεια της από 15.01.2020 ανακοίνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, περί χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2020 και σχετικής απόφασης της αρ. 654/13.01.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για την Χρηματοδότηση Συνεδρίων για το έτος 2020.
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως (στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ή μέσω e-mail: rescom@upatras.gr) για τον κωδικό έργου μέσω του οποίου επιθυμείτε να διαχειριστούμε τη διοργάνωση, ώστε να μεταφερθούν τα χρήματα που σας αναλογούν.

Η διοργάνωση για την οποία χρηματοδοτείστε, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι τρόπους:

Αν λαμβάνετε συνδρομές ή επιχορήγηση και από άλλους φορείς, δύνασθε να πραγματοποιήσετε τη διαχείριση των κονδυλίων της εν λόγω διοργάνωσης,

(α) είτε χρησιμοποιώντας κωδικό προϋπάρχοντος έργου που έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για ανάλογο σκοπό, υποβάλλοντας το έντυπο "Δ4 03 Ε02 Έντυπο Τροποποίησης Επεκτασης Έργου ", επικαιροποιημένο ως προς τον τίτλο της νέας διοργάνωσης και επαυξημένο κατά το ποσό με το οποίο επιχορηγείστε,

(β) είτε δημιουργώντας νέο Φορέα Κόστους ("Δ4 01 Ε01 Έντυπο Έναρξης Έργου"), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα

Αν πρόκειται για απλή εξόφληση παραστατικών, η διαχείριση της διοργάνωσης δύνασθε να πραγματοποιήσετε δαπάνες έως του ποσού που σας εγκρίθηκε μέσω του προγράμματος του ΕΛΚΕ με Φ.Κ.: 1850. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Λοιπών Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και τις κ.κ. Α. Χριστοδουλοπούλου και Δ. Σκέντζου 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας εγγράφως (στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ή αποστέλλοντας e-mail:rescom@upatras.gr;) για τον κωδικό έργου μέσω του οποίου επιθυμείτε να διαχειριστούμε την εν λόγω διοργάνωση, ώστε να μεταφερθούν τα χρήματα που σας αναλογούν.

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας