Αποτελέσματα Χρηματοδότησης Συνεδρίων 2017 (Α’ Φάση) (20.03.2017)

Σε συνέχεια της από 01/02/2017 ανακοίνωσης περί χρηματοδότησης Συνεδρίων για το έτος 2017 και  απόφασης της αρ. 501/17.03.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνονται τα επιχορηγούμενα ποσά για την Α’ Φάση χρηματοδότησης Συνεδρίων για το 2017.

Η διοργάνωση για την οποία χρηματοδοτείστε, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι τρόπους:

  •   αν λαμβάνετε συνδρομές ή επιχορήγηση και από άλλους φορείς, δύνασθε να πραγματοποιήσετε τη διαχείριση των κονδυλίων της εν λόγω διοργάνωσης,

(α) χρησιμοποιώντας κωδικό προϋπάρχοντος έργου που έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για ανάλογο σκοπό, υποβάλλοντας το έντυπο «Δ4 03 Ε01 Έντυπο Τροποποίησης Έργου», επικαιροποιημένο ως προς τον τίτλο της νέας διοργάνωσης και επαυξημένο κατά το ποσό με το οποίο επιχορηγείστε ή

(β) δημιουργώντας νέο Φορέα Κόστους (έντυπο Δ4 01 Ε01, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα

  •     αν πρόκειται για απλή εξόφληση παραστατικών, η διαχείριση της διοργάνωσης δύνασθε να πραγματοποιήσετε δαπάνες έως του ποσού που σας εγκρίθηκε μέσω του προγράμματος του ΕΛΚΕ με Φ.Κ.: 1850. 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας εγγράφως (ή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή αποστέλλοντας e-mail: rescom@upatras.gr; ) για τον κωδικό έργου μέσω του οποίου επιθυμείτε να διαχειριστούμε την εν λόγω διοργάνωση, ώστε να μεταφερθούν τα χρήματα που σας αναλογούν.

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται ο Οδηγός Διαχείρισης Διοργάνωσης Συνεδρίων, όπως επίσης και η σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλατε το αίτημά σας.

Σημείωση:

1.               Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Α΄ Φάση, μπορούν να υποβληθούν κατά τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 έως 30.06.2017, όπου η σχετική ιστοσελίδα υποβολής αιτημάτων για τη χρηματοδότηση συνεδρίων θα είναι εκ νέου διαθέσιμη.

2.               Για όσα εκ των Συνεδρίων δεν εγκρίθηκαν χρειάζεται να επανυποβληθεί σχετικό αίτημα κατά τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 έως 30.06.2017 όπου η σχετική ιστοσελίδα υποβολής αιτημάτων για τη χρηματοδότηση συνεδρίων θα είναι εκ νέου διαθέσιμη (Β΄Φάση)

Οδηγός Χρηματοδότησης και Έρευνας (βλ. σελ. 117 Διαχείριση Οργάνωσης Συνεδρίων)

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας