Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» (ΦΚ:7207 - Ε.Υ.: Ν. Αβούρης) (14/02/2020)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 658/27-01-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 94573/05.11.2019  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 1182/07.01.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 - 1:00μμ
Κωδικός Έργου: 
7207
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν. Αβούρης