Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών » (ΦΚ:80926 - Ε.Υ.: Β. Kυριαζοπούλου) (12/2/2020)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 639/11-11-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 62590/22.07.2019  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 77163/18.09.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών » ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 - 12:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 - 12:00μμ
Κωδικός Έργου: 
80926
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Kυριαζοπούλου