Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΚ:80541 - Ε.Υ.: Β. Kυριαζοπούλου) (11/10/2018)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 565/1-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 36301/23.07.2018  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 45823/19.09.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:45μμ
Κωδικός Έργου: 
80541
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Kυριαζοπούλου